Powered by Smartsupp

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE dla sklepów internetowych

Niniejsze ogólne warunki handlowe ("Warunki") firmy DIVORA GENERAL s.r.o., z siedzibą w Blížkovice 421 67155 Blížkovice, nr ID 19529872, e-mail dominikdvorka@seznam.cz, nr telefonu +420 605 993 008 ("Sprzedający"), regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami ("Kodeks cywilny"), wzajemne prawa i obowiązki Państwa, jako kupującego, oraz nas, jako sprzedającego, powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna ("Umowa") zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie https://www.Zrelaxuj.cz/. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy. Umowa i warunki są sporządzone w języku czeskim. Możemy jednostronnie zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

Jak wiadomo, przede wszystkim komunikujemy się zdalnie. Dlatego nasza Umowa podlega również wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, które pozwalają nam porozumieć się ze sobą bez jednoczesnej fizycznej obecności Nas i Państwa, a Umowa jest w ten sposób zawierana na odległość w środowisku E-shopu, poprzez interfejs strony internetowej ("Interfejs internetowy E-shopu").

Jeśli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu Twojego zakupu w Naszym Sklepie Internetowym, ta konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami.

NIEKTÓRE DEFINICJE
Cena oznacza kwotę pieniędzy, jaką zapłacisz za Towar;
Cena wysyłki to kwota, którą zapłacisz za dostarczenie Towaru, w tym koszt jego zapakowania;
Cena całkowita jest sumą Ceny i Opłaty za przesyłkę;
VAT to podatek od wartości dodanej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
Faktura oznacza dokument podatkowy wystawiony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w odniesieniu do Ceny Całkowitej;
Zamówienie oznacza Państwa nieodwołalną propozycję zawarcia z nami Umowy o zakup Towarów;
Konto Użytkownika oznacza konto założone na podstawie podanych przez Użytkownika danych, które umożliwia przechowywanie wprowadzonych danych oraz prowadzenie historii zamówionych Towarów i zawartych Umów;
Jesteś osobą dokonującą zakupów w Naszym sklepie internetowym, zwaną prawnie kupującym;
Towar to wszystko, co można kupić w E-shopie. 
Przepisy ogólne i instrukcje 
Zakup Towarów możliwy jest wyłącznie poprzez interfejs internetowy Sklepu internetowego.
Przy zakupie Towarów, Państwa obowiązkiem jest podanie nam wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. W związku z tym będziemy uznawać za prawidłowe i prawdziwe informacje, które podali nam Państwo podczas zamawiania Towaru. 
Produkt jest zgodny z ustawą §5 nr 167/1998. Przeznaczony do celów przemysłowych, technicznych i ogrodniczych. Nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia lub palenia. Produkt podlega naturalnemu odchudzaniu. Zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
ZAWARCIE UMOWY
Umowa z nami może być zawarta tylko w języku czeskim.
Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, przy czym koszty korzystania ze zdalnych środków komunikacji ponosi Użytkownik. Koszty te nie różnią się jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką płacisz za korzystanie z tych środków (tj. w szczególności za dostęp do Internetu), więc nie musisz spodziewać się żadnych dodatkowych kosztów naliczanych przez nas ponad Cenę Całkowitą. Składając Zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z urządzeń do komunikacji na odległość. 
Abyśmy mogli zawrzeć Umowę, należy stworzyć projekt Zamówienia w Sklepie Internetowym. Wniosek ten musi zawierać następujące informacje:
Informacje o Towarze, który kupujesz (w Sklepie internetowym zaznaczasz Towar, którego zakupem jesteś zainteresowany przyciskiem "Dodaj do koszyka");
Informacje o Cenie, Opłacie za Wysyłkę, sposobie zapłaty Ceny Całkowitej oraz pożądanym sposobie dostawy Towarów; informacje te zostaną wprowadzone w ramach tworzenia propozycji Zamówienia w ramach interfejsu użytkownika Sklepu Internetowego, przy czym informacje o Cenie, Opłacie za Wysyłkę i Cenie Całkowitej zostaną podane automatycznie w oparciu o wybrane przez Państwa Towary i sposób ich dostawy;
Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe wykorzystywane w celu umożliwienia nam dostarczenia Towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail;
W przypadku Umowy, na podstawie której będziemy dostarczać Ci Towar regularnie i cyklicznie, także jak długo będziemy dostarczać Ci Towar.

W trakcie tworzenia projektu Zamówienia może zmieniać i sprawdzać dane do momentu jego utworzenia. Po sprawdzeniu poprzez naciśnięcie przycisku "Zamówienie wiążące płatność", Zamówienie zostanie utworzone. Przed naciśnięciem przycisku musisz jednak potwierdzić, że zapoznałeś się i zaakceptowałeś niniejszy Regulamin, w przeciwnym razie nie będziesz mógł utworzyć Zamówienia. Pole wyboru służy do potwierdzenia i wyrażenia zgody. Po naciśnięciu przycisku "Zamówienie wiążące płatność", wszystkie wypełnione informacje zostaną przesłane bezpośrednio do nas.
Potwierdzimy Twoje Zamówienie jak najszybciej po jego dostarczeniu do nas, poprzez wiadomość wysłaną na Twój adres e-mail wpisany w Zamówieniu. Potwierdzenie będzie zawierało podsumowanie Zamówienia oraz niniejszy Regulamin. Potwierdzenie przez nas Zamówienia stanowi zawarcie Umowy pomiędzy nami a Klientem. Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia stanowi integralną część Umowy.
Może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie potwierdzić Zamówienia Klientowi. Dotyczy to sytuacji, w których Towary nie są dostępne lub gdy zamówią Państwo więcej Towarów niż jesteśmy w stanie dostarczyć. Zawsze jednak w ramach E-sklepu podamy Ci z wyprzedzeniem informację o maksymalnej liczbie Towarów i nie powinno to być dla Ciebie zaskoczeniem. W przypadku, gdy zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego nie możemy potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Tobą i prześlemy Ci ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez Państwa naszej oferty. 
W przypadku podania w E-shopie lub w propozycji Zamówienia wyraźnie nieprawidłowej Ceny, nie będziemy zobowiązani do dostarczenia Państwu Towarów po tej Cenie, nawet jeśli otrzymali Państwo potwierdzenie Zamówienia i tym samym Umowa została zawarta. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i prześlemy Ci ofertę zawarcia nowej Umowy w zmienionej formie w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku nowa Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez Państwa naszej oferty. W przypadku, gdy nie potwierdzą Państwo naszej oferty nawet w ciągu 3 dni od jej wysłania, będziemy uprawnieni do odstąpienia od zawartej Umowy. Za oczywistą pomyłkę w Cenie uważa się np. sytuację, w której Cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców, czy też brak lub brak cyfry.
W przypadku zawarcia Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Ceny Całkowitej.
Jeżeli założyłeś Konto Użytkownika, możesz za jego pośrednictwem złożyć Zamówienie. Jednak nawet w tym przypadku użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia dokładności, prawdziwości i kompletności wstępnie wypełnionych danych. Sposób tworzenia Zamówienia jest jednak taki sam jak w przypadku Kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, jednak zaletą jest brak konieczności wielokrotnego wypełniania danych identyfikacyjnych.
W niektórych przypadkach umożliwiamy skorzystanie z rabatu przy zakupie Towarów. Aby rabat został przyznany, należy wypełnić szczegóły rabatu w zdefiniowanym wcześniej polu w ramach propozycji zamówienia. Jeśli to zrobisz, Towar zostanie Ci dostarczony z rabatem.

Konto użytkownika
Na podstawie rejestracji w E-shopie, użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika. 
Podczas rejestracji Konta Użytkownika, obowiązkiem Użytkownika jest podanie wszystkich wprowadzonych informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz ich aktualizacja w przypadku ich zmiany. 
Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie poufności w związku z tym dostępem i nieudostępnianie tych informacji nikomu. W przypadku ich niewłaściwego wykorzystania nie ponosimy za to odpowiedzialności. 
Konto użytkownika jest osobiste i dlatego nie masz prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego.
Możemy usunąć Twoje Konto Użytkownika, w szczególności jeśli nie korzystałeś z niego przez ponad rok lub jeśli naruszysz swoje zobowiązania wynikające z Umowy.
Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania.
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
Cena jest zawsze podana w E-shopie, w propozycji zamówienia i oczywiście w Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ceną podaną za Towar w ramach E-sklepu a Ceną podaną w Propozycji Zamówienia, obowiązuje Cena podana w Propozycji Zamówienia i jest ona zawsze taka sama jak cena w Umowie. W ramach propozycji Zamówienia wskazana jest również cena za wysyłkę lub warunki, w których wysyłka jest bezpłatna. 
Cena całkowita zawiera podatek VAT wraz z wszelkimi opłatami przewidzianymi prawem. 
Zapłata Ceny Całkowitej będzie wymagana od Państwa po zawarciu Umowy i przed dostawą Towarów. Użytkownik może zapłacić Cenę Całkowitą w następujący sposób:
Przelewem bankowym. Informacje dotyczące dokonania płatności prześlemy Ci w ramach potwierdzenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem, Cena Całkowita jest płatna w ciągu 30 dni.

Za pobraniem. W takim przypadku płatność nastąpi przy dostawie Towaru za dostawę Towaru. W przypadku płatności przy odbiorze, Cena Łączna jest płatna przy odbiorze Towarów.
Gotówka przy odbiorze osobistym. W przypadku odbioru towaru w naszej siedzibie za towar można zapłacić gotówką. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Cena Całkowita jest płatna przy odbiorze Towaru.
Faktura zostanie wystawiona elektronicznie po uiszczeniu Ceny Całkowitej i zostanie wysłana na Państwa adres e-mail. Faktura będzie również fizycznie dołączona do Towaru i dostępna na Koncie Użytkownika.
Własność Towarów przechodzi na Państwa dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i objęciu Towarów w posiadanie. W przypadku płatności przelewem bankowym, Cena Całkowita jest płacona poprzez uznanie Naszego konta, w przeciwnym razie jest płacona w momencie płatności.
DOSTAWA TOWARÓW, PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARÓW
Towar zostanie dostarczony do Państwa w wybrany przez Państwa sposób, przy czym mogą Państwo wybrać jedną z następujących opcji:
Odbiór osobisty w punktach dostaw firmy, 
Dostawa za pośrednictwem firm transportowych PPL CZ, Zásilkovna;
Towar może być dostarczony tylko na terenie Republiki Czeskiej.
Czas dostawy Towaru zawsze zależy od jego dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. Szacowany czas dostawy Towarów zostanie podany Państwu w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w sklepie internetowym jest jedynie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w naszej siedzibie, zawsze poinformujemy Cię o możliwości odbioru Towaru drogą elektroniczną. 
Po otrzymaniu Towaru od przewoźnika Państwa obowiązkiem jest sprawdzenie integralności opakowania Towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłoczne powiadomienie przewoźnika i nas. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w opakowaniu świadczących o manipulowaniu i dostaniu się do przesyłki, przyjęcie Towaru od Przewoźnika nie należy do Państwa obowiązków. 
W przypadku naruszenia przez Państwa obowiązku przyjęcia Towarów, z wyjątkiem postanowień punktu 6.4 Warunków, nie będzie to skutkowało naruszeniem naszego obowiązku dostarczenia Państwu Towarów. Jednocześnie brak przyjęcia przez Państwa Towaru nie stanowi odstąpienia od Umowy pomiędzy nami a Państwem. Jednakże w takim przypadku będziemy mieli prawo do odstąpienia od Umowy z powodu istotnego naruszenia Umowy przez Klienta. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z tego prawa, odstąpienie od umowy będzie skuteczne w dniu, w którym doręczymy Państwu odstąpienie od umowy. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na jakiekolwiek roszczenie o zapłatę Ceny wysyłki lub jakiekolwiek roszczenie o odszkodowanie, jeśli takie istnieje.
Jeżeli z przyczyn leżących po Państwa stronie Towar zostanie dostarczony w sposób powtarzalny lub w inny sposób niż uzgodniony w Umowie, to.

Klient jest zobowiązany do zwrotu nam kosztów takiej ponownej dostawy. Dane do zapłaty tych kosztów zostaną przesłane na Państwa adres e-mail podany w Umowie i są płatne 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail.
Ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi na Państwa w momencie odbioru Towarów. W przypadku, gdy nie przyjmą Państwo dostawy Towarów, z wyjątkiem postanowień punktu 6.4 Warunków, ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi na Państwa w momencie, gdy mieli Państwo możliwość przyjęcia dostawy Towarów, ale z przyczyn od Państwa niezależnych nie przyjęli jej. Przeniesienie ryzyka uszkodzenia Towaru oznacza, że od tego momentu ponoszą Państwo wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek pogorszeniem stanu Towaru.
W przypadku, gdy Towar nie został wymieniony jako znajdujący się w magazynie w Sklepie Internetowym, a został podany orientacyjny okres dostępności, zawsze poinformujemy Cię o tym fakcie:
nadzwyczajną awarię w produkcji Towaru i zawsze przekażemy Ci nowy przewidywany termin dostępności lub informację, że Towar nie może być dostarczony;
opóźnienie w dostawie Towarów od Naszego Dostawcy i zawsze poinformujemy Państwa o nowym spodziewanym czasie dostawy.
W przypadku, gdy nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu Towarów nawet w ciągu 30 dni od upływu terminu dostawy określonego w Potwierdzeniu Zamówienia, niezależnie od przyczyny, zarówno my, jak i Państwo będziemy uprawnieni do odstąpienia od Umowy.
PRAWA DO WADLIWEGO WYKONANIA
Gwarantujemy, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru na podstawie punktu 6.7 Warunków, Towar jest wolny od wad, w szczególności, że:
posiada cechy, które uzgodniliśmy z Państwem, a jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione, to takie, które podaliśmy w opisie Towaru lub których można się spodziewać ze względu na charakter Towaru;
nadaje się do podanych przez nas celów lub do celów zwyczajowo przyjętych dla Towarów tego typu;
odpowiada jakości lub wykonaniu uzgodnionej próbki, jeżeli jakość lub wykonanie zostało stwierdzone na podstawie próbki;
jest w odpowiedniej ilości i wadze;
spełnia wymagania nałożone na nią przez prawo;
nie jest obciążony prawami osób trzecich.

Prawa i obowiązki dotyczące praw z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.)
W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, tj. w szczególności gdy nie jest spełniony którykolwiek z warunków z art. 7.1, mogą Państwo powiadomić nas o takiej wadzie i skorzystać z praw wynikających z wadliwego wykonania (tj. zareklamować Towar), wysyłając e-mail lub list na Nasze adresy wskazane w Naszych danych identyfikacyjnych. Do złożenia reklamacji można również wykorzystać udostępniony przez nas wzór formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystając z prawa do wadliwego wykonania, Klient musi wybrać sposób rozwiązania wady i nie może później zmienić tego wyboru, z wyjątkiem punktu 7.4, bez naszej zgody. Rozliczymy roszczenie zgodnie z prawem do wadliwego wykonania, z którego skorzystałeś. W przypadku, gdy Klient nie zdecyduje się na usunięcie wady, przysługują mu prawa określone w punkcie 7.5 nawet w sytuacji, gdy wadliwe wykonanie stanowiło istotne naruszenie Umowy. 
Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, przysługują Ci następujące prawa:
usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego Towaru bez wady lub dostarczenie brakującej części Towaru;
usunięcie wady poprzez naprawę Towaru;
rozsądny upust od Ceny;
do odstąpienia od Umowy.

Jeśli zdecydujesz się na rozwiązanie problemu wady na podstawie (a) lub (b) powyżej, a my nie usuniemy wady w ten sposób w określonym przez nas rozsądnym terminie lub powiemy Ci, że w ogóle nie usuniemy wady w ten sposób, masz prawa na podstawie (c) i (d) powyżej, nawet jeśli pierwotnie nie żądałeś ich w ramach reklamacji. Jednocześnie, jeżeli zdecydują się Państwo na usunięcie wady poprzez naprawę Towaru, a my stwierdzimy, że wada jest nieusuwalna, powiadomimy Państwa o tym i będą Państwo mogli wybrać inny sposób usunięcia wady.

Jeżeli wadliwe wykonanie nie stanowi istotnego naruszenia Umowy, przysługują Ci następujące prawa:
usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego Towaru bez wady lub dostarczenie brakującej części Towaru;
usunięcie wady poprzez naprawę Towaru; 
rozsądny upust od Ceny. 

Jeżeli jednak nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy jej usunięcia, masz prawo odstąpić od Umowy. Możesz również odstąpić od umowy, jeżeli nie możesz prawidłowo korzystać z Towaru z powodu ponownego wystąpienia wad po naprawie Towaru lub jeżeli w Towarze występują liczne wady.

W przypadku istotnego lub nieistotnego naruszenia nie mogą Państwo odstąpić od Umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, chyba że mogą Państwo zwrócić Towary w stanie, w jakim je otrzymaliście. Nie dotyczy to następujących przypadków:
jeżeli stan Towaru uległ zmianie w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady;
jeśli Towar był używany przed wykryciem wady;
jeżeli niemożność zwrotu Towaru w stanie niezmienionym nie była spowodowana Państwa działaniem lub zaniechaniem,
jeżeli Towar został sprzedany, zużyty lub zmieniony przez Państwa w ramach normalnego użytkowania przed wykryciem wady; jeżeli jednak nastąpiło to tylko częściowo, to na Państwu spoczywa obowiązek zwrotu tej części Towaru, która może zostać zwrócona; w takim przypadku nie otrzymają Państwo zwrotu części Cen odpowiadającej Państwa korzyściom z użytkowania części Towaru.
W ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji potwierdzimy Ci e-mailem, że otrzymaliśmy reklamację, kiedy ją otrzymaliśmy i jaki jest szacowany czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji. Reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony za obopólną zgodą. W razie bezskutecznego upływu terminu mogą Państwo odstąpić od Umowy.
O rozstrzygnięciu reklamacji poinformujemy Cię drogą mailową. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, będzie Ci przysługiwał zwrot zasadnie poniesionych kosztów. Są Państwo zobowiązani do udowodnienia tych kosztów, np. za pomocą paragonów lub dowodów wysyłki. W przypadku, gdy wada została usunięta poprzez dostarczenie nowych Towarów, Państwa obowiązkiem jest zwrócenie nam oryginalnych Towarów, przy czym my ponosimy koszty takiego zwrotu.
Jeśli są Państwo przedsiębiorcami, Państwa obowiązkiem jest powiadomienie i zareklamowanie wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mogli Państwo ją odkryć, ale nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania Towaru.
Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy w przypadku wady, która wystąpiła w Towarze konsumpcyjnym w ciągu 24 miesięcy od otrzymania Towaru. 

Postanowienia dotyczące prawa do wady nie mają zastosowania w przypadku:
Towar, który jest sprzedawany po niższej Cenie, za wadę, dla której uzgodniono niższą Cenę;
zużycie Towarów spowodowane ich normalnym użytkowaniem;
używanych Towarów za wadę odpowiadającą poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki Towar posiadał w momencie przejęcia przez Państwa;
gdy wymaga tego charakter Towaru.
odstąpienie od umowy
Odstąpienie od Umowy, czyli zakończenie stosunku umownego między nami a Państwem od jego początku, może nastąpić z przyczyn i w sposób określony w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Warunków, w których możliwość odstąpienia od Umowy jest wyraźnie wymieniona.
W przypadku, gdy jesteś konsumentem, tj. osobą nabywającą Towar poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru zgodnie z postanowieniami §1829 Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy zawarliśmy Umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów Towarów lub dostawa kilku części Towarów, termin ten rozpoczyna się w dniu dostawy ostatniej części Towaru, a w przypadku, gdy zawarliśmy Umowę, na podstawie której będziemy dostarczać Ci Towar regularnie i wielokrotnie, rozpoczyna się on w dniu dostawy pierwszej dostawy. Mogą Państwo odstąpić od Umowy w dowolny możliwy do udowodnienia sposób (w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu na nasz adres podany w naszych danych identyfikacyjnych). Mogą Państwo również skorzystać z dostarczonego przez nas wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Jednakże, nawet jako konsument, nie możesz odstąpić od Umowy, gdy przedmiot Umowy:
Towar, którego Cena zależy od niezależnych od Naszej woli wahań rynku finansowego i może wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
dostawa napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których Cena zależy od wahań rynku finansowego, na które nie mamy wpływu;
Towary, które zostały dostosowane do Twoich życzeń lub dla Twojej osoby;
Towary, które się psują; oraz Towary, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi;
Towar w szczelnym opakowaniu, który został usunięty z opakowania i nie może być zwrócony ze względów higienicznych;
dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone;
dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism;
dostarczenia treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a my poinformowaliśmy Klienta, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy.

Termin odstąpienia od umowy zgodnie z art. 8.2 Warunków uważa się za zachowany, jeżeli w okresie odstąpienia od umowy wyślesz nam informację o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Cena zostanie zwrócona Państwu w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy na rachunek, z którego została zaksięgowana lub na rachunek wybrany do odstąpienia od Umowy, jednakże kwota nie zostanie zwrócona do czasu, aż zwrócą nam Państwo Towar lub udowodnią, że został on odesłany. Prosimy o zwrócenie nam czystego Towaru, w miarę możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem.
W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem 8.2 Warunków, Klient zobowiązany jest zwrócić nam Towary w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy, a Klient ponosi koszty zwrotu Towarów do nas. Z kolei Państwo są uprawnieni do zwrotu przez nas Opłaty za przesyłkę, ale tylko w kwocie odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy oferowanemu przez nas w celu dostarczenia Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu naruszenia przez nas Umowy, pokryjemy również koszty zwrotu Towaru do nas, ale ponownie tylko do wysokości Opłaty za przesyłkę odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy oferowanemu przez nas dla dostawy Towaru.
Będą Państwo odpowiedzialni wobec nas za szkody w przypadku, gdy Towary zostaną uszkodzone w wyniku obchodzenia się z nimi przez Państwa w sposób inny niż konieczny ze względu na ich charakter i właściwości. Obciążymy Państwa za szkody powstałe w takim przypadku po odesłaniu nam Towaru, a naliczona kwota będzie płatna w ciągu 14 dni. Jeżeli nie zwróciliśmy jeszcze Ceny Klientowi, będziemy uprawnieni do potrącenia roszczenia o koszty z roszczeniem Klienta o zwrot Ceny.
Będziemy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dostarczeniem Państwu Towarów, jeżeli zaistnieją obiektywne przyczyny, dla których Towary nie mogą zostać dostarczone (w szczególności przyczyny leżące po stronie osób trzecich lub przyczyny wynikające z charakteru Towarów), nawet przed upływem terminu określonego w punkcie 6.9 Warunków. Możemy również odstąpić od Umowy, jeśli okaże się, że świadomie podali Państwo w Zamówieniu nieprawdziwe informacje. W przypadku zakupu towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli jako przedsiębiorca, mamy prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, nawet bez podania przyczyny.

Rozwiązywanie sporów z konsumentami
W stosunku do kupujących nie obowiązują nas żadne kodeksy postępowania w rozumieniu § 1826 (1) (e) kodeksu cywilnego.
Reklamacje konsumenckie rozpatrujemy za pośrednictwem adresu elektronicznego vojtech.konecny@gmail.com Informacje o rozpatrzeniu reklamacji wysyłamy na adres elektroniczny kupującego.
Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedawcą a kupującym, będącym konsumentem, z umowy sprzedaży zawartej drogą elektroniczną.
Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
Przepisy końcowe
Jeżeli nasz stosunek prawny z Państwem posiada element międzynarodowy (np. wysyłamy towar poza granice Republiki Czeskiej), stosunek ten będzie zawsze podlegał prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli jednak jesteś konsumentem, to niniejsza umowa nie narusza Twoich praw wynikających z przepisów prawa.
Wszelka pisemna korespondencja z Państwem będzie dostarczana za pomocą poczty elektronicznej. Nasz adres e-mail jest podany obok Naszych danych identyfikacyjnych. Będziemy dostarczać korespondencję na adres e-mail Użytkownika podany w Umowie, na Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem którego Użytkownik skontaktował się z nami.
Umowa może być zmieniona jedynie w drodze pisemnego porozumienia między nami. Możemy jednak zmienić niniejsze Warunki, ale taka zmiana nie będzie miała wpływu na Umowy już zawarte, a jedynie na Umowy zawarte po dacie wejścia w życie zmiany. O zmianie poinformujemy Cię jednak tylko wtedy, gdy utworzyłeś Konto Użytkownika (abyś miał te informacje na wypadek zamówienia nowych Towarów, przy czym zmiana nie powoduje powstania prawa do wypowiedzenia umowy, gdyż nie mamy Umowy, którą można wypowiedzieć) lub mamy dostarczać Ci Towary w sposób regularny i powtarzalny w ramach Umowy. Informację o zmianie prześlemy Ci na Twój adres e-mail co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa zawiadomienia w ciągu 14 dni od wysłania informacji o zmianie, nowe warunki staną się częścią naszej Umowy i będą miały zastosowanie do następnej dostawy Towarów po wejściu w życie zmiany. Okres wypowiedzenia w przypadku złożenia wypowiedzenia wynosi 2 miesiące

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, awarie podwykonawców itp.), nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z przypadkami siły wyższej, a jeżeli stan siły wyższej trwa dłużej niż 10 dni, zarówno my, jak i Państwo mamy prawo odstąpić od Umowy.
Wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załączniki do Regulaminu.
Umowa, w tym Warunki, jest archiwizowana elektronicznie u nas, ale nie jest dostępna dla użytkownika. Jednakże zawsze otrzymasz niniejsze Warunki oraz Potwierdzenie Zamówienia z podsumowaniem Zamówienia pocztą elektroniczną, a zatem zawsze będziesz miał dostęp do Umowy bez naszego udziału. Zalecamy, aby zawsze zapisywać Potwierdzenie Zamówienia i Warunki.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022 r.

Dodatek 1 - Formularz roszczenia

Adresat: DIVORA GENERAL s.r.o. , Blížkovice 421,671 55 . 

Zastosowanie skargi

Data zawarcia Umowy:

    


Imię i nazwisko:

    


Adres:

    


Adres e-mail:

    


Towar objęty reklamacją:

    


Opis wad Towar:

    


Proponowany sposób załatwienia reklamacji, w tym numer konta bankowego do udzielenia rabatu, jeśli dotyczy:

    

Jednocześnie wnoszę o potwierdzenie roszczenia ze wskazaniem, kiedy skorzystałem z tego prawa, jaka jest treść roszczenia wraz z moim żądaniem, w tym daty i sposobu zaspokojenia roszczenia.

Data:

Podpis:Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy

Adresat: DIVORA GENERAL s.r.o., Blížkovice 421,671 55 .

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy:

Data zawarcia Umowy:

    


Imię i nazwisko:

    


Adres:

    


Adres e-mail:

    


Specyfikacja Towaru, którego dotyczy Umowa:

    


Sposób zwrotu otrzymanych środków lub numer rachunku bankowego:

    

Jeśli kupujący jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od już zawartej umowy kupna w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i bez kary, jeśli zamówił towar za pośrednictwem e-sklepu DIVORA GENERAL s.r.o. , Blížkovice 421, 671 55 . ("Spółka") lub innych środków komunikacji na odległość, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 1837 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszym, do odstąpienia od już zawartej umowy kupna w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Kupujący powiadomi Spółkę o takim odstąpieniu na piśmie na adres siedziby Spółki lub elektronicznie na adres e-mail wskazany na formularzu próbki. 

Jeżeli Kupujący będący konsumentem odstąpi od umowy sprzedaży, powinien odesłać lub przekazać Spółce towar, który otrzymał od Spółki, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. 

Jeżeli kupujący będący konsumentem odstąpi od umowy kupna, Spółka zwróci konsumentowi, bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, wszystkie środki pieniężne (cenę zakupu dostarczonych towarów), w tym koszty dostawy, otrzymane od konsumenta na podstawie umowy kupna w ten sam sposób. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Spółkę, Spółka zwróci Kupującemu koszty dostawy tylko w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych zanim Kupujący nie wyda Spółce towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do Spółki.

Nasze produkty z konopi nie są przeznaczone do spożycia, spalania ani wdychania. Wykorzystaj je do celów przemysłowych, technicznych i ogrodniczych.


Data: 24.11.2022 r.

Podpis. Dvořák

Nie ma przedmiotu